Fri14.8 Sat15.8 Sun16.8 Mon17.8 Tue18.8 Wed19.8 Thu20.8
         
YIN YOGA (LIVE STREAM) PALETA 19:30 60 MINS
 
DYNAMIC VINYASA (LIVE STREAM) PALETA 17:15 60 mins