Fri28.1 Sat29.1 Sun30.1 Mon31.1 Tue01.2 Wed02.2 Thu03.2
YIN YOGA 60 (LIVE STREAM) TEGAN MCLEOD 18:30 60 MINS
 
 
YIN YOGA 60 (LIVE STREAM) ZOE LASKOWSKI 17:00 60 MINS
 
YIN YOGA 60 (LIVE STREAM) SFRANCESCO MAZZETTI 19:40 60 MINS
 
 
YIN YOGA 60 (LIVE STREAM) LOTTE RICE 19:15 60 MINS
 
YIN YOGA 60 (LIVE STREAM) SLUCY ROWLAND 19:15 60 MINS