Tue27.10 Wed28.10 Thu29.10 Fri30.10 Sat31.10 Sun01.11 Mon02.11
DYNAMIC VINYASA (LIVE STREAM) SINDY 07:00 60 mins
DYNAMIC VINYASA (LIVE STREAM) CLAUDIA 18:00 60 mins
 
DYNAMIC VINYASA (LIVE STREAM) MARC 07:00 60 mins
DYNAMIC VINYASA (LIVE STREAM) LETTY 08:00 60 mins
 
DYNAMIC VINYASA (LIVE STREAM) HANNAH 12:00 60 mins
 
DYNAMIC VINYASA (LIVE STREAM) SZO 18:00 60 mins
 
DYNAMIC VINYASA (LIVE STREAM) SSADIE 10:00 60 mins